Mehmet TAŞ
        Doğal Kaynaklar,
Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdür V.
 
 
DOĞAL KAYNAKLAR, RUHSAT VE KÜLTÜR VARLIKLARI MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ
 
 
1. 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, I (a) Grubu Maden İşletme Ruhsatlarına ilişkin; ihale, ruhsatlandırma, devir, iptal, süre uzatımı, faaliyet ve satış bilgi formu, Devlet hakkı, sicil kayıtları, denetim ve idari yaptırımlara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
2. 3213 sayılı Maden Kanunu gereğince, Kamu Kurumları adına verilen I (a) Grubu Hammadde Üretim İzin Belgelerine ilişkin; İzin Belgesi verilmesi, iptal, süre uzatımı, sicil kayıtları, denetim ve idari yaptırımlara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
3. 3213  sayılı  Maden  Kanunu gereği, İl  sınırları  dahilinde, maden  üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki tesisler için İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı verilmesine ilişkin tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
4. 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu gereğince, başvuru, ruhsatlandırma, devir, süre uzatımı, iptal, ihale, faaliyet ve koruma alanı raporları, İdare payı, sicil kayıtları, denetim ve idari yaptırımlara ait iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
5. 3213 ile 5686 sayılı Kanunlar gereğince, gerçek/tüzel kişiler adına idari para cezası verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
6. I (a) Grubu dışındaki maden sahaları ve Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Su sahaları ilgili olarak; gerek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, gerek Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen yazılar ve gerekse gelen şikayetler üzerine, gerekmesi durumunda yerinde inceleme yapılması ve bununla ilgili gerekli yazışmaların yapılması,
 
7. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun onikinci maddesinin sekizinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmış olan, “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik” kapsamındaki iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
8. İlgili mevzuatı kapsamında hidrolik kaynağa dayalı lisanssız elektrik üretimi yapmak için Su Kullanım Hakkı İzin Belgesi verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi,
 
9. Başkanlığımız görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği EK-1 kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yapılan toplantılara katılım sağlamak ve ayrıca, gerek EK-1 ve gerekse de Ek-2 kapsamında Başkanlık adına görüş bildirmek,
 
10. Başkanın verdiği diğer görevleri yapmak.